Appen is sneller

06-82630786 (Whatsapp)

Email

info@amadeas.nl

Openingstijden

alleen op afspraak

Algemene Voorwaarden AMADEA

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidsinstituut Amadea en een cliënt waarop Amadea deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidsinstituut

Schoonheidsinstituut Amadea zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Amadea  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Retourneren

Binnen 14 dagen na aankoop van een product in de salon is het mogelijk het product, uitsluitend in perfecte ongeopende staat, te ruilen voor een ander product. Dit geldt niet voor aangekochte PowerSlim producten, deze worden vooraf besteld en vallen niet onder het retourrecht door risico op bederving en beperkte houdbaarheid. De cosmetische producten dienen in originele ongeopende verpakking terug in de salon afgeleverd te worden. Producten kunnen geruild worden voor elk ander verkoopproduct naar waarde. Wij geven geen geld terug op aangekochte producten.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Amadea melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Amadea het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of via Whatsapp. Je krijgt tijdig een herinnering van de afspraak waarop je kunt anticiperen.

Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Het schoonheidsinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

5. Betaling

Het schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet het schoonheidsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het schoonheidsinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidsinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

De professional is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de professional verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie

Amadea geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

Garantie op wimperextensions vervalt na 2 dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden.
Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geld op deze behandeling géén restitutie.
Garantie op behandelingen vervalt na 5 dagen, wij verwijzen u bij klachten naar artikel 10 in de Algemene Voorwaarden.

10. Beschadiging & diefstal

Het schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidsinstituut meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het schoonheidsinstituut en de behandelende professional. Het schoonheidsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Er geld geen restitutie op behandelingen en producten. De voorwaarde om uw klacht kenbaar te maken en te laten behandelen bij wimperextensions bedraagt binnen 3 dagen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidsinstituut het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidsinstituut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Amadea is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Amadea.
Amadea kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Amadea betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Amadea aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van Amadea bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close